Política de privacitat Both People & Comms, SL

INTRODUCCIÓ

BOTH PEOPLE & COMMS, SL (d’ara endavant, l’empresa), titular del lloc web a www.weareboth.com (d’ara endavant, el “lloc web”) està especialment sensibilitzat amb la protecció de les dades dels usuaris dels serveis que accedeixen al lloc web. Mitjançant aquesta política de privacitat (d’ara endavant, la política) informa els usuaris del lloc web i altres persones que comuniquin amb l’empresa del tractament i usos als quals se sotmeten les dades personals que es recullen en aquest lloc web i en comunicacions amb l’empresa, amb l’objectiu que decideixin, lliurement i voluntàriament, si volen facilitar la informació sol·licitada.

Així doncs, en compliment del Reglament (UE) 2016/679, mitjançant aquest document, l’empresa informa:

Responsable de tractament

El responsable de tractament és BOTH PEOPLE & COMMS, SL.
Domicili social a la plaça de Francesc Macià, 5, entresòl. 08021 Barcelona, Espanya

NIF B62934682

Adreça electrònica: infodatos@weareboth.com

Dades recollides

A través dels nostres formularis al lloc web, recollim les dades següents:

 • Contacte: nom, cognom, adreça electrònica de contacte, empresa.
 • Comentaris blog: nom, adreça electrònica, empresa, web.

En cas de comunicar-se amb nosaltres per correu electrònic, telèfon o presencialment, recollirem les dades que ens faciliti, en particular les dades de contacte indicades més amunt.

Finalitats de tractament

Les seves dades es tractaran amb les finalitats següents:

 • Atendre les seves consultes i l’enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix l’empresa i gestionar la nostra relació amb l’usuari.
 • Prestar qualsevol servei que ens encarregui i complir les nostres obligacions contractuals, fiscals, legals i administratives.
 • Si escau, publicar comentaris fets per l’usuari sobre el nostre blog.

Si ho demana expressament (per exemple, mitjançant subscripció a qualssevol butlletins, demanant informació per correu electrònic, o deixant-nos les seves dades de contacte per telèfon o en fires i esdeveniments), tractarem les seves dades de contacte per enviar-li informació i notícies periòdiques sobre el sector i les nostres activitats i productes i serveis.

Bases legals del tractament

Les bases legals en les quals basem el tractament de les seves dades són:

 • Interès legítim: l’interès de la nostra empresa en dirigir i administrar el nostre negoci amb l’objecte d’oferir-li el millor servei/producte i la millor i més segura experiència, i treballar i col·laborar amb els agents econòmics i culturals del nostre sector. Pot obtenir més informació sobre com avaluem els nostres interessos legítims amb l’objectiu d’evitar qualsevol possible impacte en vostè, respecte a activitats específiques, en el correu electrònic indicat més amunt.
 • L’execució d’un contracte: tractar les seves dades quan sigui necessari per a l’execució d’un contracte en el qual vostè és part o per prendre mesures quan ho demani abans de formalitzar el contracte.
 • Complir amb una obligació legal o reglamentària: tractar les seves dades personals quan sigui necessari per complir amb una obligació legal o reglamentària a la qual estem subjectes.

Com a norma general, excepte per a l’enviament de comunicacions comercials, no confiem en el consentiment com a base legal per al tractament de les seves dades personals. Tingui en compte que podem tractar les seves dades personals en més d’una base legal segons el propòsit específic per al qual estem utilitzant les seves dades. Posi’s en contacte amb nosaltres si necessita detalls sobre la base legal específica.

Comunicacions comercials

S’informa que, en cas d’haver-ho acceptat expressament, les dades poden utilitzar-se per a l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a activitats i serveis de la nostra empresa o grup empresarial que li puguin interessar. Vostè podrà, en qualsevol moment, oposar-se a aquest tipus de comunicacions, enviant un correu electrònic a l’adreça infodatos@weareboth.com i indicant en l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Període de conservació

Conservem les seves dades durant (a) la nostra relació comercial i/o contractual i (b) el termini indicat per la previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a posar-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant això, podran conservar-se més temps amb finalitats d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.

Els seus drets

Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI o document acreditatiu equivalent a l’adreça següent: plaça de Francesc Macià, 5, entresòl, 08021 Barcelona, o enviant un correu electrònic a infodatos@weareboth.com,
indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”. Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament els podrà exercir la persona interessada, o el seu representant legal, amb l’acreditació prèvia de la seva identitat o, si escau, de la suficiència de la representació.

 • El dret d’accés es podrà exercir amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercir aquest dret, la persona interessada podrà optar pels sistemes següents de consulta del fitxer:
  • Enviar un correu electrònic a: infodatos@weareboth.com.
  • Comunicació per escrit dirigida a: BOTH PEOPLE & COMMS, SL, plaça de Francesc Macià, 5, entresòl, 08021 Barcelona.

L’empresa procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, la persona interessada podrà accedir a la informació esmentada en el termini dels deu dies següents a la seva notificació.

 • Els drets de rectificació i cancel·lació podran ser exercits, de conformitat amb les previsions següents, sempre que la persona interessada consideri que les dades recollides als nostres tractaments són inexactes, incompletes, inadequades o excessives. En aquest cas, podrà exercir-los a través d’algun dels mitjans previstos anteriorment. L’empresa procedirà a la rectificació o cancel·lació en el termini dels deu dies següents a partir de la recepció de la sol·licitud.
 • El dret de portabilitat podrà ser exercit, de conformitat amb les previsions següents, sempre que la persona interessada consideri que les dades recollides als nostres tractaments han de ser retornades al titular de les dades o, si escau, a un tercer (encarregat del tractament).
 • El dret de limitació podrà ser exercit prèviament al dret d’oposició al tractament de les seves dades i, mentre no es resolgui el dret d’oposició, es limitarà el tractament de les dades.

Ha d’especificar quin dret demana que li sigui satisfet i, alhora, acompanyar-lo de la fotocòpia del DNI o document identificador equivalent. En cas que actuï mitjançant representant, legal o voluntari, ha d’aportar també document que acrediti la representació i el document identificador de la persona representant.

Si vol disposar d’un model per fer-ho, podrà:
Utilitzar un model oficial de l’AGPD: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derechos/index-ides-idphp.php

L’autoritat supervisora és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a www.agpd.es. Tel. 901 100 099 i 912 663 517. C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid.

Revelació de dades

De manera particular, no revelem les seves dades a tercers, però sí que divulgarem determinades dades, de la manera següent:

 • Podrem compartir les dades de contacte professional d’oportunitats de negoci amb els nostres clients i socis comercials.
 • Podem posar les dades de caràcter personal a disposició de qualsevol empresa interessada en comprar o que compri l’empresa o una part del seu negoci i, en conseqüència, donar accés a qualssevol auditors nacionals o internacionals per portar a terme la seva “due diligence”.

També podrem donar accés a les dades personals als nostres proveïdors de serveis sota contractes de prestació de serveis a favor de l’empresa. Requerim que tots els tercers respectin la seguretat de les seves dades personals i les tractin d’acord amb la llei, sota acord que compleix la normativa vigent. No permetem que els nostres proveïdors de serveis externs utilitzin les seves dades personals per als seus objectius propis i només els permetem processar les seves dades personals per a objectius específics i de conformitat amb les nostres instruccions.

Consentiment

Sense perjudici del que s’ha indicat a “bases legals del tractament”, mitjançant l’emplenament dels formularis disponibles al web, la persona interessada presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin tractades per l’empresa de conformitat amb aquesta política de privacitat.

Mesures de seguretat

L’empresa ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal requerits legalment, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades.

Modificacions

L’empresa es reserva el dret de modificar aquesta política amb l’objectiu d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, així com les que es puguin derivar de “codis tipus” existents en la matèria. Aquests canvis s’han de comunicar amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari de les persones afectades quan aquest no es consideri atorgat de conformitat amb els termes d’aquesta política.

Dret aplicable

Excepte si una regulació local específica estableix el contrari, la política de privacitat es regeix per les lleis d’Espanya.

Contacte

Si té qualsevol dubte, pregunta o comentari respecte a aquesta normativa, no dubti a consultar-nos-ho enviant una comunicació a: infodatos@weareboth.com.